کمک آموزشی : 

1- وسایل کمک آموزشی بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد . 

2- وسایل کمک آموزشی می تواند یادگیری را انفرادی کند . 

3- وسایل کمک آموزشی آموزش را با قدرت بیشتری عملی می سازد . 

4- وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ و آموزش را به طور یکسان برای همه میسر می سازد . 

5- وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد . و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموز می کاهد . 

6- مورد علاقه زیاد و فراون شاگردان هستند و توجه به آنها را به موضوع اصلی معطوف می سازد . 

7- اساس لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می سازد و در نتیجه یادگیری را دائمی می کند . 

8- تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می دهد و در نتیجه موجب فعالیت ایشان می شود . 

9- پیوستگی افکار را موجب می گردد . 

10- در توسعه و رشد معنی در ذهن شاگرد مؤثر هستند . 

11- مهارتی را به طور کامل و مؤثر به دانش آموزان می آموزد . 

12- تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راههای دیگر امکان ندارد

Product was successfully added to your shopping cart.

کمک آموزشی (درسی)

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 52 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 52 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵