مهارت اجتماعی :

مسئله اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران در همه مراحل زندگی اهمیت بسیار دارد. دانشمندان مهارت های اجتماعی را این گونه تعریف می کنند: رفتارهای اکتسابی جامعه پسندی که فرد را قادر می سازد تا آن گونه با دیگران در تعامل باشد که احتمال بروز رفتارهای مثبت آنان بیشتر کرده و از واکنش های منفی آنها اجتناب ورزد مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهایی است که متناسب با هنجارهای اجتماعی و موقعیت در ارتباطات فردی با سایرین به کار گرفته می شود نتایج مثبت را به بار می آورد. 

Product was successfully added to your shopping cart.

مهارت های اجتماعی

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 98 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 12 از مجموع 98 تا

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵